Jumat, 26 Oktober 2012

Qutaibah bin Said bin jamil bin Thorif


NAMA: ENJEN ZAENAL MUTAQIN
NIM: 1209103010
JURUSAN; TAFSIR HADITS
SEMESTER: 5 (LIMA) A 

1.       Qutaibah bin Said bin jamil bin Thorif
Biografi       
Nama                : Qutaibah bin Said bin Jamil bin Thorif bin Abdillah
Tingkatan         : Kibaru Tab’u al- Atba’
Nasab                : as-Saqfi al-Bagilani
Panggilan          : Abu Rojak
Tempat tinggal  : -
Kota wafat        : -
Tanggal wafat   : 240 H
ULAMA
KOMENTAR
Abu Hatim
Tsiqah
An Nasa’i
Tsiqah
Yahya bin Ma’in
Tsiqah
Ibnu Hajar al ‘Asqalani
Tsiqah Tsabat

Guru
Beliau mempunyai 52 guru di antaranya adalah Ismail bin Ja’far bin Abi Katsir, Basar bin al-Mufdol bin Lahik, Bakar bin Mador bin Muhammad bin Hakim, Ja’far bin Sulaiman , Laits bin Said bin Abdurrahman.
Murid
Beliau mempunyai satu murid yaitu an-nas’i
Jarh wa ta’dil             
Yahya bin mu’in      : Tsiqqoh
Abu khotim ar-rozi  : Tsiqqoh
An-nasa’I                 : Tsiqqoh
Ahmad bin siyar       : Tsiqqoh, Suduk
Ibnu hiban                : Min al-Mutaqin
Al-hakim                  : Tsiqqoh al-Ma’mun
2.      Al- Laits bin Said
Biografi
Nama                     : Laits bin Said bin Abdurrahman
Tingkatan              : Kibaru al-Atba’
Nasab                    : al-Fahmi
Panggilan              : Abu al-Harits
Tempat tinggal      : Marwa
Kota wafat            : -
Tanggal wafat       : 175 H


ULAMA
KOMENTAR
Yahya bin Ma’in
Tsiqah
Ahmad bin Hambal
Tsiqah
Abu Zur’ah
Tsiqah
Muhammad bin Sa’d
Tsiqah
Ibnu Madini
Tsiqah Tsabat

Guru
Beliau mempunyai 30 guru di antaranyaa adalah Ayub bin Musa bin Amru bin Said, Bakar bin Saudah bin simamah, Ja’farbin Robi’ah bin Sarhabil bin Hasanah, Hakim bin Abdillah bin Kholid bin Yazid 
Murid
Beliau mempunya 21 murid di antaranya adalah Adam bin Abi Ayas, Hijaj bin Muhammad. Al-Hasan bin Sawar, Dawud bin Mansur, Said bin Abi Maryam al-Hakim bin Muahammad bin Salim.
Jar’h wa Ta’dil
Ahmad bin janbal    : Tsiqqah
Ali bin al-Madyani  : Tsiqqah, Tsabat
Yahya bin Mui’in    : Tsiqqah
Abu Jar’ah ar Rozi  : Tsiqqah
An-Nasa’i               : Tsiqqah

Al-Laits bin Sa’ad (94-175 H)

Nama sebenarnya adalah Al-Laits bin Sa’ad bin Abdurahman al-Fahmi yang mendapat julukan Abu al-Harits. Beliau adalah guru besar di negeri Mesir, ia dilahirkan di Qarqasyand pada tahun 94 H, ia orang kaya dan dermawan.
Imam al-Bukhari dan Muslim banyak meriwayatkan hadist darinya. Imam Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi’i, Sufyan ats-Tsauri, Al-Ajli dan kebanyakan ulama menganggapnya tsiqah.
Berkata Imam Syafi’i: ”Al-Laits lebih ahli ketimbang Malik dalam hal fiqh”. Imam Malik sendiri setiap kali menyebutkan dalam kitabnya: ”Telah diceritakan kepadaku oleh seorang ahli ilmu”. Dan yang dimaksudkan adalah al-Laits bin Sa’ad.
Al-Laits sebagaimana dikatakan oleh al-Imam an-Nawawi selalu menjauhi tadlis dalam periwayatannya. Para Ulama telah menetapkan bahwa sanad paling shahih di Mesir adalah yang diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa’ad, dari Yazid bin Abi Habib. Dan yang meriwayatkan darinya antara lain: Abdullah bin al-Mubarak dan Abdullah bin Wahab.
Ia wafat pada tahun 175 H.
Rahimahullah.[1][1] Siyar al-i’lam an-Nubala, adz-Dzahabi,( ar-Risalah, jld. 8, hlm. 139)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar